AddressBook/FamilyTreeSearch         In               

SL NO
0 smt-sri / origin
phone / mobile / email
address
children
1
Lakshmi   Shrinivas G. R.  
Bangalore-Hosaholalu
(080)-65661265
98865-08686
shrinivas.gr@gmail.com
Lakshmi-Shrinivas
No. 391, 12th Cross, 6th Main
MPM Layout, Mallathhalli -po,
Opp - AIT, Bangalore - 566056
YeshPreeth 
Kaustubh 
2
Nagashri Laharee   Paramesh K V 
Hosaholalu-Kikkeri
-
94484-39751
-
Nagashri-Paramesh
#116, 3rdMain, Sampige Layout
Prashanth Nagar, Vijaya Nagar
Bangalore - 560040
Samarth 
3
Suguna   Chaitrananda Sindhu R  
Holenarasipura-Hosaholalu
(080)-28603755
94496-31221
s_i_n_d_h_u@hotmail.com
Suguna-Sindhu
#1364, 5thCross, 6thMain,
BEML Layout, 5thStage, 1stPhase,
RRNagar, Bangalore-560098
Niveditha 
Mahathi 
4
Rukmini   [RangaSwamyG]  
Bagur-Hosaholalu
(080)-28603755
94496-31221
s_i_n_d_h_u@hotmail.com
Rukmini-RangaSwamy
#1364, 5thCross, 6thMain,
BEML Layout, 5thStage, 1stPhase,
RRNagar, Bangalore-560098
ChaitranandaSindhu  
NagashreeLahari
 
ShrinivasGR